Main Content Start here

LIST OF DIRECTORS

Sr.No. Name From To
1. Sh.K.S.Bhoria,IAS 01.03.1990 06.08.1990
2. Sh.R.K.Ranga,IAS 17.08.1990 04.10.1991
3. Sh. R.K.Taneja 07.10.1991 27.01.1992
4. Sh.Rajni Sekhri 28.01.1992 24.04.1992
5. Sh.R.K.Taneja 04.05.1992 16.10.1992
6. Sh.N.R.Goel 16.10.1992 03.03.1993
7. Sh.Hardeep Kumar 04.03.1993 25.10.1993
8. Sh.S.K.Saxena 18.10.1993 06.06.1994
9. Sh.Rajni Sekhri Sibal 18.08.1994 24.04.1995
10. Sh. R.R.Fulliya 25.04.1995 04.01.1996
11. Sh. R.S.Choudhari 08.01.1996 21.04.1996
12. Sh.Hardeep Kumar 09.04.1997 14.08.1997
13. Sh.Harbaksh Singh 14.08.1997 21.08.1997
14. Sh.S.K.Monga 26.08.1997 31.08.1998
15. Sh.Hardeep Kumar 01.09.1998 17.12.1999
16. Sh.Sajjan Singh 17.12.1999 01.05.2000
17. Sh.Shrikant Walgad 01.05.2000 09.10.2000
18. Sh.Sarban Singh 25.10.2000 17.03.2005
19. Sh.Jaiwanti Shevokand 17.03.2005 03.06.2007
20. Sh.Vijai Vardhan 13.07.2007 05.08.2008
21. Sh.Sameer Pal Srow 15.09.2008 06.11.2008
22. Sh.Uma Shankar 10.11.2008 29.01.2009
23. Sh.Arun Kumar 04.03.2009 06.04.2010
24. Sh.Mohammad Shayin 06.04.2010 28.04.2010
25. Sh. T.L Satyaparkash 28.04.2010 09.08.2010
26. Sh. Mohammad Shayin 9.08.2010 9.02.2011
27. Sh. B.S Malik 21.02.2011 21.03.2011
28. Dr. Avtar Singh 21.03.2011 21.05.2012
29. Sh. Rajeev Ranjan IAS 21.05.2012 11.07.2013
30. Sh. Vijay Singh Dahiya IAS 11.07.2013 06.11.2013
31. Sh. Rajeev Ranjan IAS 6.11.2013 04.03.2014
32. Sh. Nitin Kumar Yadav IAS 04.03.2014 24.11.2014
33. Sh. Sanjiv Verma, IAS 24.11.2014 20.10.2015
34. Sh. S.K. Goyal,IAS 20.10.2015 22.09.2016
35. Sh. Vijayendra Kumar, IAS 22.09.2016 03.01.2017
36. Sh. Shekhar Vidyarthi,IAS 03.01.2017 06.03.2019
37. Sh. Vijayendra Kumar, IAS 06.03.2019 10.07.2019
38. Sh. Shekhar Vidyarthi,IAS 06.08.2019