Govt. of Haryana
 
LIST OF DIRECTORS

Sr.No.
Name
From
To
1.
Sh.K.S.Bhoria, IAS
01.03.1990
06.08.1990
2.
Sh.R.K.Ranga, IAS
17.08.1990
04.10.1991
3.
Sh. R.K.Taneja
07.10.1991
27.01.1992
4.
Sh.Rajni Sekhri
28.01.1992
24.04.1992
5.
Sh.R.K.Taneja
04.05.1992
16.10.1992
6.
Sh.N.R.Goel
16.10.1992
03.03.1993
7.
Sh.Hardeep Kumar
04.03.1993
25.10.1993
8.
Sh.S.K.Saxena
18.10.1993
06.06.1994
9.
Sh.Rajni Sekhri Sibal
18.08.1994
24.04.1995
10.
Sh. R.R.Fulliya
25.04.1995
04.01.1996
11.
Sh. R.S.Choudhari
08.01.1996
21.04.1996
12.
Sh.Hardeep Kumar
09.04.1997
14.08.1997
13.
Sh.Harbaksh Singh
14.08.1997
21.08.1997
14.
Sh.S.K.Monga
26.08.1997
31.08.1998
15.
Sh.Hardeep Kumar
01.09.1998
17.12.1999
16.
Sh.Sajjan Singh
17.12.1999
01.05.2000
17.
Sh.Shrikant walgad
01.05.2000
09.10.2000
18.
Sh.Sarban Singh
25.10.2000
17.03.2005
19.
Sh.Jaiwanti Shevokand
17.03.2005
03.06.2007
20.
Sh.Vijai Vardhan
13.07.2007
05.08.2008
21.
Sh.Sameer Pal Srow
15.09.2008
06.11.2008
22.
Sh.Uma Shankar
10.11.2008
29.01.2009
23.
Sh.Arun Kumar
04.03.2009
06.04.2010
24.
Sh.Mohammad Shayin
06.04.2010
28.04.2010
25.
Sh. T.L Satyaparkash
28.04.2010
09.08.2010
26.
Sh. Mohammad Shayin
9.08.2010
9.02.2011
27.
Sh. B.S Malik
21.02.2011
21.03.2011
28.
Dr. Avtar Singh
21.03.2011
21.05.2012
29.
Sh. Rajeev Ranjan IAS
21.05.2012
11.07.2013
30. Sh. Vijay Singh Dahiya IAS
11.07.2013
06.11.2013
31. Sh. Rajeev Ranjan IAS
6.11.2013
04.03.2014
32. Sh. Nitin Kumar yadav IAS
04.03.2014
24.11.2014
33. Sh. Sanjiv Verma, IAS
24.11.2014
20.10.2015
34. Sh. S.K. Goyal,IAS
20.10.2015
22.09.2016
35. Sh. Vijayendra Kumar, IAS 22.09.2016 03.01.2017
36. Sh. Shekhar Vidyarthi,IAS 03.01.2017  
 
   
Click for Top View
  
Site designed and developed by : HARTRON, Chandigarh